Timeline

Nicunicu777777 posted a new blog:
careva prin targoviste ???? Mesaj in privat jsjsushsgdyodOuduodupcupfupfpufipfupfuldyodydoydyodoydoydyodyod9Vulfupfufufupcuofyodoydyodoydyodoyoydoydyod79d79d96Ufjpdupdupdupduoduod97d70fupdpud07r70r07d70d69d96r69Yxyodyodyodyodyod69hldyodyis69r69r6r6r69r7ofp7fupfoufMyUpdupdupf7pfp7fp7fpuf96d9yf07f70f70f70f70f7f…