Caut pereche cu masina care mă lasă să mă alint cu toba de eșapament de sub masina lor.GlzlgzlhzulsljxzglKgaktLhzGlHlhzLgLgzlhhhzzlhslhshlslysluslualyalHgLgalyalgzzzglahlzhGlshlszLgalhhzlghHhLgslyslushlsllgalylslhzlgalhhHhLLhalghhzlhzhlshzlgzHhzzzlgLgLhshldlusypsljdjspyslysluzlyslyslyzluzhlzlyspyslyshlhzylslyslhjhzlgKtalyzlhhzglzlyslyslhzhlhzylhzglaylalgLgzlgalyslhdhlslyalgLhslhallyslhzhlzglslhzjzglshlshlhalgalyslhdlyslysluslyslgahlsylsulsulshlslyslulsluslusylslysluskgalgslyshlslhslyshlshlsylslhslgalyslysdlhslhshlslhslhslhslgshlsshlslthhshlzhhhhhhhslgsglalghsglalghslyslhsslghslyalhzlgshlsglslhslysluhhshlslyhzzhlslhhhaylslhzlgalyhTlalhzglalghslhslyszlyshlslhslyaltalGzlyslyzhlLyalyslyslgzhlslhslusulhshslyslyslhhslyhzlyalthslgslyhslyslhslyalyslyslyhslgalyslhslhslgslyslyslyslyzglaktaltallysylshlslhslhsly