Bloguri

Pitești...in trecere..activ

¥_#¥_#(_#(_#*/#*/#(#*/#*/#(_#*%#*%#*%#*/#*/#*/#*/#*/#(_#(_#*_#*_#(_#(_#(_#(_$(_$(_#(_#(_#(_#(#(_#(_#(_#(_#(_#(_#*_#*_#*_#(_#(_#(_#¥_$(_#¥_#"¥/#¥_#¥_#¥_$¥_$₩_$¥_$(_$¥_$¥_$¥_$¥_$¥_$₩_$¥6$¥6#¥_#(_#¥_#¥_$(_$(_$¥_$¥_$($(_#¥_#¥_'kudoydo6doydoydpydpydoydpy¥_#¥_#¥_#(_$¥#¥_$(_$¥_$(_$¥_#¥_$¥_#¥_$¥_$¥_$(_$¥_$¥_$¥_$¥_#¥_#¥_$₩_$¥_#¥_$₩_#¥_#¥_#¥_#¥_#(^#(^#(^#(^#(^#(_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥^#¥^#(^#¥_#¥_#¥_#¥^#¥^#¥_#¥^$¥_#¥_$¥_#(_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#(__#¥_#¥_#¥_#¥^#¥_#¥_#*_#*^#¥_#¥_#(^#¥_#¥_#¥_#¥_#¥…

Cineva Pe A1.....activ

€=@£/#¥_#(_-(^'lydpydktskydotsoydkydktdkydkydkyxkgskgdkydkgxkyxkgxkydlyxkyxkgxlyxkyxkyxktdkgxlyxlyxktxlyxlyxlyxlgxktxlyxktxkgxkgxkgxktxlgxlgxlhxlhxlyxlgxkgxlhxmhxmhxmhxmhhclhxlhxlhxlhxlyxlgxlyxlgxlgxlydlydlydlyxlgxlyxlyxlyxlydlgxlyxlyxlgxlgxlgxlgxlgxlgxlgxlgxlgxlyxkydkydkgdlgxkgxkgxlgxkgxkgxkgxkgxkgxkgxkgdkgdlgxkgdkgxlgdkgdkgdlgdkhdlgdkgdkydoydoydpydoydogdkhdlhxlyxoyxlyxlhxlhxlhxlhxmhxlhclhxlhxlhxlydlyxlydlyxlgxlgxkgxkgxkgxkgxkgxkgxkgxmgxkgxmgxkgxkvxkgxkgxmgxkgxkgxkgxkgxkgxkgxlgxlhxlgxlhxlg…

A1......spre capitala

Activ....................................................)_$¥_$¥_÷¥6÷¥_÷¥_#£5×£5÷¥/÷£5×£5×¥5×£5×¥5×£5×£5+£5×£5×£5×£5×£5×¥6÷¥6×¥5×£5÷¥6÷¥6÷¥6×¥6×¥6×¥6×¥6×₩6×¥6×¥6×¥6×¥6×¥6=₩7÷¥6÷(_@¥_÷¥5÷¥6÷¥6÷¥6÷¥6÷¥63¥63¥_÷¥_÷₩663¥5×£5+£5×¥5×¥5×£5×¥6×6¥6×¥6×¥66×¥6÷¥6×¥6÷¥6÷¥66÷¥6÷₩6×¥66×¥6×¥63¥6÷¥6÷₩7÷¥6÷£62£_×¥52¥5×¥6×¥62¥6×¥6÷¥6÷¥6÷¥6×¥6÷¥6÷¥6×¥6÷¥6×¥_÷¥_6÷₩6÷¥66÷¥6÷¥_÷¥_÷₩€÷¥_÷₩£=(_÷(_#(_÷(_×(__×¥_×_¥_÷_(÷¥_÷¥__÷¥__÷¥_÷¥_÷£_÷(_÷¥_÷£__÷*_÷(_÷(_÷(_÷6÷(€÷)€7÷₩€÷(€÷(_÷)€#)€÷(€#(_#(_#(_#(_#(_@)€#(_÷(_÷)_÷(_÷(_÷)€…

A1......spre capitala

Activ....................................................)_$¥_$¥_÷¥6÷¥_÷¥_#£5×£5÷¥/÷£5×£5×¥5×£5×¥5×£5×£5+£5×£5×£5×£5×£5×¥6÷¥6×¥5×£5÷¥6÷¥6÷¥6×¥6×¥6×¥6×¥6×₩6×¥6×¥6×¥6×¥6×¥6=₩7÷¥6÷(_@¥_÷¥5÷¥6÷¥6÷¥6÷¥6÷¥63¥63¥_÷¥_÷₩663¥5×£5+£5×¥5×¥5×£5×¥6×6¥6×¥6×¥66×¥6÷¥6×¥6÷¥6÷¥66÷¥6÷₩6×¥66×¥6×¥63¥6÷¥6÷₩7÷¥6÷£62£_×¥52¥5×¥6×¥62¥6×¥6÷¥6÷¥6÷¥6×¥6÷¥6÷¥6×¥6÷¥6×¥_÷¥_6÷₩6÷¥66÷¥6÷¥_÷¥_÷₩€÷¥_÷₩£=(_÷(_#(_÷(_×(__×¥_×_¥_÷_(÷¥_÷¥__÷¥__÷¥_÷¥_÷£_÷(_÷¥_÷£__÷*_÷(_÷(_÷(_÷6÷(€÷)€7÷₩€÷(€÷(_÷)€#)€÷(€#(_#(_#(_#(_#(_@)€#(_÷(_÷)_÷(_÷(_÷)€…

A1 spre Capitala....nu intru si nu raman in B

Activ..........................................)^')&')&')&'(^'(^'€(^-(^-(^-(/□;'/¿¤mv(^#(_#¥_#₩_÷₩_#₩_#₩_#₩_÷₩_÷¥_÷¥6÷₩_÷96÷96÷06÷06÷06÷¥6÷¥6÷¥6×¥_÷¥6÷06÷96÷06×96÷06÷06÷₩€#¥_#₩_÷₩_#₩_#₩_÷₩_÷₩_÷₩_#₩_÷₩6÷₩_÷₩6÷₩_÷₩€÷₩€÷₩€#)€#(_÷)_÷_÷₩€$¥_#₩_#¥%@¥_@¥_#₩_#₩_#₩€÷¥6÷₩€÷₩_#₩_#¥_#¥_#¥_#¥_#₩_#¥_÷¥_#¥_÷¥_#¥_#¥_×¥_@¥_÷¥%÷¥%×£%×*/×£%×£%×£%@£%@*%×¥_÷£%×£%×£%×£_÷¥%×£%÷£%×£%@*%×*%lhldlhdlhdpyskgskgskgskgsktaitsktalhdpudludludlhdlhdlhslggzlgslgslhslgslgskgskgskgskg…

A1 spre Bucuresti...activ

(^#(&$)&$)€$)&&$)&&&$)#)€#)_#(_#(_#(^#(_#(_&#?^#?^#?^#(_#?€#(^#(^#(_#(_#(_#*_@(_÷₩6÷(_÷(_÷)€#)€$)&&&&#)€#)€#(_#(_#(_@*%@*_#(^#)€$)€#(_#(_$(&$)€$(€÷¥_÷¥6÷¥_×96×96÷¥_#₩_#¥_#)_#¥_#(_#¥_#(_@¥_@¥_#¥_#(_#¥_#₩_#(€#(^#(#)#)#)#)##&##$'##@(@*@(@#)#(#(#)#)#(#(##(###)#)#)#)#)#)#)#)#(#)@(#)#(#)#(@(@(#(#(@(#(#(#(#@(###(#(#(#)$)$)###@@)#)#)#)$#$#)^$(&$)&$₩€$)&$)€#(_#)^#)^#(&#)€#(_#)^#(_#)€÷)€#)&$)€#(^#(_#)_#(_#(^#)_#(^#(_#(#(_#(_÷…

cineva pe traseu cj.Zalau. SM

activ................................................(_#¥_#(_$)&$(_$(_$(_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_########$###_#_#'''''''')'#(####$$$$$$$$$€$#(#$$#%#_$$######$$$#''####$)$#(^#(^#)^#)^#)&$)&$)&$)€$)€$)€$)^$)&$)&$)_$)€$)^$)€$)&$)&$)&$)&")&')&')&')&')&')&')&')^'(^')^')^')^')^')&')^'…

acum in Pitesti....Activ

(^#(^#(^#(^-(^#(^-?:'?:;;'?:-?^-?;-?^-(^-(^#(^#¥_#)&-(^#)&&$)€$)&$)&$)&#¥^#₩_#¥_#¥^#₩_#₩&'(^-)^')_-)&')^')^')^-)^'(:-(^#₩_#(^$)&')^#)^')€#(^#(^#)^#¥_#¥_#₩€$₩€$)^#)&$)&$)&$)*")&$)^#(^#(^#)^#¥_#¥_#(_#¥%@£%@£%@¥_#(_#(_#)^#(_#(^#¥^@¥_#¥_#¥^#)^#)^#₩_#)^#)^#₩_#₩_#₩_#)&$₩€$)^$)^#₩&$)&#)&$₩&$)&$)&$¥^#(^#)_#₩_#₩_#)€$₩€$₩€$₩€$)^#)_#₩6÷₩&$₩€$₩€#₩_#₩_#₩_$₩€$₩€$)&$₩_#…

maine in Pitesti.astept propuneri

Activ.............m..m.....................................................886#£#₩_#¥_#₩€#₩_#₩_#(_#¥_÷(_#(^#(^^^^#)^#)€#(_^#)_#)^#)&&&#)^#)^#(^^#(^#(^#(^#(^#(^-(^#(^#)^#(^÷)_#)&$(^#)&#(_@)^#(€#)&$(_#)^#)€#)^#)^#)&#)€$₩&$₩€#₩_#¥^#₩^#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#)_#₩_#₩_$₩€$)€$)^#)_#¥_#£%#)_#₩_#₩_#₩_#)^#)&#(_#(^#)^')&$)&')&')^')&')&'₩&')')&')&")")&")€$)^'(^')^'(^#)^#…

azi prin Curtea de Ag..

activ.am ceva pofta azi............................................(^#¥_#¥_#(^-(^-(^#(^-(^#(^#(^#(^#(^#(^-(^-(^-(^-(^#¥_#₩_#¥_#¥_#¥_#¥_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#¥_÷¥_#¥_#¥%@¥%@¥%@(%@(%@(_@(%@(^#¥_#¥%@¥%@¥%#¥_#¥_@¥%@¥/#(^#(^#(^#)^#)^#₩€$₩€#₩€#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#¥^#(#₩_#₩_#₩_#¥%#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩6#₩_#₩_#₩_#₩_$₩_$₩_#₩_#₩_#₩€$₩_$₩_$¥_$₩_$¥_#¥_$₩_#₩_#¥_#₩_$₩_#₩_#₩_#¥_#¥_#₩_#¥_#₩_#₩_$¥_#₩_#₩_#¥_#₩_#₩_#₩_#₩_#₩_#¥_#₩_#₩€#₩_#₩_#₩€#₩€#₩€$₩€$₩_#₩_#¥_#¥_#₩_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#¥_#₩#¥_#¥_#…

cine doreste sa suga...

sant in parccare la110.centura pitesti.........................................khzkhzkgzkgzkhxlhzlgzkgzkgskgzkgzlgzkgzkgzkfzlhxlhxlgzlhzkgzkgsotsotsoudlhdkgsoysludpydoye9ydpyepurpurluepyepuepudp7rpyepudpydoysotakyspydlydpydoysludlydlhdlhdlydlydlhdlhdlyslgslhxkgslhdlhdlhdlhxlhdlgslgsjgzohxkgzkgzphxkhxphdphxljxlhxlyskdldldlxldldodldpdkskzjsksospdpdpxldpdxlxldldldlfldldldoskslslzldldldldlhxlhxldlhxlhdlhxlhxlhjxlhhjxljclhhdlhxlhxlhslhsludludljdljjjhdljhdlyslhxlhxlhzlhzlhzlhzlysoyzoyslhxlhxlhdludlhzk…

azi pe traseu.zalau.satu mare..as dao la supt

itsutsisjtziysitskydysktsjtsitsjtssssskskssskdkdkdkdkskdkdsksisisisssskdkddodododosisjssosskdksdddkxkddkdkdkdkskskdsdodddkdkxkdododododosskydkgsitsitsoyskyskysykskystkstksktstkzktztkztkzkztksktskydoydkyskxktzktxktzzkzngzjxkxkyxkgxkxkgxkgxkxkgxkgxkhskgskgsktsktzktzktsktzjzjtzjtsjtsktzktsktzkgzjfzjsktsktsisjtsjtzktskyzkgzkgzkgzgkzkgxkzkgzkgstkkzkgzkgzkoyzksgkxkhxkyxkhxkgdoyskyskyskgskyskysktsitskgskgskgzigzkgskgsktsjtsktsktskyskydkydktsjtsjtsjtsjtsktsktsjtsjfsktzitsotsktzjfzkgskgsgkxskyktsiyskyskg…

azi pe traseu.zalau.satu mare..as dao la supt

itsutsisjtziysitskydysktsjtsitsjtssssskskssskdkdkdkdkskdkdsksisisisssskdkddodododosisjssosskdksdddkxkddkdkdkdkskskdsdodddkdkxkdododododosskydkgsitsitsoyskyskysykskystkstksktstkzktztkztkzkztksktskydoydkyskxktzktxktzzkzngzjxkxkyxkgxkxkgxkgxkxkgxkgxkhskgskgsktsktzktzktsktzjzjtzjtsjtsktzktsktzkgzjfzjsktsktsisjtsjtzktskyzkgzkgzkgzgkzkgxkzkgzkgstkkzkgzkgzkoyzksgkxkhxkyxkhxkgdoyskyskyskgskyskysktsitskgskgskgzigzkgskgsktsjtsktsktskyskydkydktsjtsjtsjtsjtsktsktsjtsjfsktzitsotsktzjfzkgskgsgkxskyktsiyskyskg…

Azi in Felix

Activ dotat pe cupluri.in Felix.Oradea....&!€=@*%@£%@£%@*%#*%#£-*_#£_-£_@¥@£%@¥_-¥_@£/-£%-£_#£%-¥^#¥-¥-¥^-¥_-¥-¥^-¥[■☆[>○[>○[■○[>○[○[>○[•[>○[>○[>○[>○[>○}>○}>○[>○}>○[>▪♧{●♧{▪◇■▪◇>○[>▪[>○[<•[<•[<•[>•[>○[<○[>○[<○[>○[>○[>•}<•♡<•♡<•◇■○◇■☆◇☆◇■▪♧■○♧■○◇>●◇■●◇■○◇■●♧>●♧♤●♧{●◇■○◇■●◇■○◇■●◇■○◇■●◇>○♧○♧>○♧>○◇>○◇>○◇>○◇■○◇>○♧■○◇>○◇>○◇>○◇<○♡•◇>○◇>○◇<○◇□○◇>○[<•◇>…

Azi in Felix

Activ dotat pe cupluri.in Felix.Oradea....&!€=@*%@£%@£%@*%#*%#£-*_#£_-£_@¥@£%@¥_-¥_@£/-£%-£_#£%-¥^#¥-¥-¥^-¥_-¥-¥^-¥[■☆[>○[>○[■○[>○[○[>○[•[>○[>○[>○[>○[>○}>○}>○[>○}>○[>▪♧{●♧{▪◇■▪◇>○[>▪[>○[<•[<•[<•[>•[>○[<○[>○[<○[>○[>○[>•}<•♡<•♡<•◇■○◇■☆◇☆◇■▪♧■○♧■○◇>●◇■●◇■○◇■●♧>●♧♤●♧{●◇■○◇■●◇■○◇■●◇■○◇■●◇>○♧○♧>○♧>○◇>○◇>○◇>○◇■○◇>○♧■○◇>○◇>○◇>○◇<○♡•◇>○◇>○◇<○◇□○◇>○[<•◇>…